File mềm, phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn toán tuần 18.

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 18

Ôn tập hình phẳng

Bài 1: Số?

Có …. đoạn thẳngCó …. đoạn thẳngCó …. đoạn thẳngCó …. đoạn thẳng

Bài 2: Số?

N                                     M

C                                               D

P                              Q

A                                                              B

a, Đo độ dài mỗi đoạn và hoàn thành vào bảng

Đoạn NMĐoạn CDĐoạn PQĐoạn AB
    

b, Trong các đoạn thẳng trên

Đoạn thẳng dài nhất là :………………………..

Đoạn thẳng ngắn nhất là:………………………..

Bài 3: Viết tên 3 điểm thẳng hàng ở hình bên

Mẫu: A, F, B là ba điểm thẳng thàng

 
Bài 4
: Hoàn thành hình vẽ dưới và giải bài toán

Đoạn thẳng AB dài 8 cm, đoạn BC dài 9cm. Hỏi đoạn thẳng AC dài bao nhiêu xăng – ti- mét?

Tuan-18

Leave a Comment