File mềm, phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn toán tuần 16.

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 16

Ngày – tháng

Bài 1: Điền vào chỗ trống Một năm sẽ có…………… tháng

Những tháng có 31 ngày là: Tháng ……, tháng ……, tháng ……, tháng………………………………………………………………………………………… ,

tháng ……, tháng ……, tháng …….

Những tháng còn lại sẽ có 30 ngày là: Tháng ……, tháng ……, tháng……………………………………………………………………………………………….. ,

tháng ……

Tháng có 28 hoặc 29 ngày là tháng ……

Bài 2: Nối các con vật có cùng ngày sinh

lịch tháng 12

Tháng 12 có……… ngày

Ngày đầu tiên của tháng là ngày ……

Tháng 12 trên có ….. ngày chủ nhật. Đó là các ngày……………………………. Thứ tư, ngày 22 tháng 12. Vậy thứ tư tuần sau là ngày…..

Tuan-16

Leave a Comment