File mềm, phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn toán tuần 11.

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 11

Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số

Bài 1:Tính

28                37              45               36               27                    46

+                 +               +                +                  +                  +

15                29              49               25               66                    37

…….                       …….                    …….                     …….                      …….                              …….

Bài 2: Đặt tính rồi tính

16 + 849 + 1727 + 1656 + 3522 + 7816 + 84

Bài 3: Nối

86

37 + 38

92

27 + 59

75

68 + 14

37 + 55                                                     82

Bài 4: Số?

37       +1 9                             +28                        + 6

https://i.pinimg.com/564x/ee/68/e9/ee68e96ae5cb82e3ab371035bcef6c1e.jpgBài 5: Hoa cân nặng 48 kg. Mai cân nặng 23 kg. Hỏi hai bạn cân nặng bao nhiêu ki lô gam ?

Bài giải:

Tuan-11

Leave a Comment