File mềm, phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn toán tuần 12.

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 12

Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

Bài 1: Tính

18 – 47 52 21 13 14
5 – 9 – 45 – 6 – 7
  …….   …….   …….   …….   …….   …….

Bài 2: Đặt tính rồi tính

27 – 935 – 817 – 878 –   956 – 726 – 8

Bài 3: Số

Số bị trừ261546335662
Số trừ897899
Hiệu      

Bài 4: Nối?

2         3       4

5          6         7          8

23 < 32 –

……

< 29

Bài 5: Số

42       – 9                              – 7                         + 6

Bài 5: Mẹ Việt mua về 27 ki lô gam gạo nếp và gạo tẻ, trong đó có 5 kg gạo nếp. Hỏi mẹ Việt mua bao nhiêu ki lô gam gạo tẻ?

Bài giải:

 

Bài 6: Năm nay em 14 tuổi, em kém anh 7 tuổi. Hỏi năm nay anh bao nhiêu tuổi Bài giải:

Tuan-12

Leave a Comment