File mềm, phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn toán tuần 13.

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 13

Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số Bài 1: Tính

48                87              72               21               38              56

–                  –                –                 –                  –                   –

15                69              64               15               19                    27

…….                 …….              …….                …….                …….                        …….

Bài 2: Đặt tính rồi tính

52 – 1891 – 4972 – 4782 – 2562 – 3657 – 19

Bài 3: Số

Số bị trừ765564236842
Số trừ181927182928
Hiệu      

Bài 4: Tô màu vào bông hoa có kết quả đúng

52- 17= 33                     75- 37=38                     92- 56=36

Bài 5: Số

42       – 9                              – 7                         + 6  

42       – 19                            –  14                       + 6

Bài 5: >, <, =

421629348359
3392368956+8
8577273026+47

Bài 6: Nối

Text Box: 64 - 38Text Box: 56 - 29Text Box: 73 - 48

25              26                 27

Text Box: 75 - 48Text Box: 81 - 56Text Box: 93 - 67

Bài 7: Cô giáo 55 bông hoa, cô giáo đã tặng các bạn 18 bông hoa. Hỏi

cô giáo còn lại bao nhiêu bông hoa?

Bài giải:

Tuan-13

Leave a Comment