File mềm, phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn toán tuần 7.

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 7

Bảng trừ (qua 10)

Học thuộc bảng

11 -2 =912 -3 =913 -4 =914 -5 =915 -6 =916 -7 =916 -7 =918 -9 =9
11 -3 =812 -4 =813 -5 =814 -6 =815 -7 =816 -8 =816 -8 =8 
11 -4 =712 -5 =713 -6 =714 -7 =715 -8 =716 -9 =7  
11 -5 =612 -6 =613 -7 =614 -8 =615 -9 =6   
11 -6 =512 -7 =513 -8 =514 -9 =5    
11 -7 =412 -8 =413 -9 =4     
11 -8 =312 -9 =3      
11 -9 =2       

Bài 1: Tính nhẩm

116=….145=….
129=….154=….
137=168=

Bài 2: Số ?

5

Bài 3: Hoa có 16 cái kẹo, Hà cho Hoa thêm 3 cái kẹo nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Bài giải:


Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị

Bài 1: Năm nay Hoàng 9 tuổi. Hoàng nhiều hơn em 3 tuổi. Hỏi năm nay em của Hoàng mấy tuổi?

Text Box: ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………

•   `   Bài giải:

 

 

 

Bài 2: Tổ một có 14 học sinh, tổ hai ít hơn tổ một là 6 học sinh. Hỏi tổ hai có bao nhiêu học sinh?

Text Box: ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………

Bài giải:

 Bài 3: Một cửa hàng, tuần thứ nhất bán được 18 gói đường, tuần thứ hai bán ít hơn 9 gói đường. Hỏi tuần thứ hai bán được bao nhiêu gói đường?

Bài giải:

Tuan-7

Leave a Comment