File mềm, phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn toán tuần 10.

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 10

Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

Bài 1: Tính

18               37                 4                 2               17               11

+                 +               +                +                  +                  +

5                 9               48               39                 6                   7

…….                     …….                      …….                     …….                      …….                            …….

Bài 2: Đặt tính rồi tính

27 + 935 + 87 + 1178 + 956 + 787 + 3

66

37 + 8

42

7 + 59

45

68 + 4

35 + 7                                                       72

Bài 4: Số?

72       + 9                              + 7                         + 6

Bài 5: Bao gạo thứ nhất nặng 45 kg, bao gạo thứ hai nhiều hơn bao gạo thứ nhất 7 kg. Hỏi bao gạo thứ hai nặng bao nhiêu ki- lô

– gam?

Bài giải:

Bài 6: Thùng thứ nhất đựng 17 lít nước mắm, thùng thứ hai đựng 9 lít nước mắm. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít nước mắm?

Bài giải:

Tuan-10

Leave a Comment