File mềm, phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn toán tuần 5.

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 5

Bảng cộng (qua 10)

Bài 1: Hoàn thành bảng dưới đây

Bài2: Tính nhẩm

7+6=….9+5=….
5+9=….4+9=….
8+7=6+8=

Bài 3: Số ?

Số hạng697362
Số hạng934859
Tổng      

Bài 4: Nối ?

8  + 9               6 + 7

6 + 8

6 + 5

Bài 4: >, <, =

9+3123+812
9+7178+414
9+9178+716

Bài 5 : Số ?

Bài 6: Tính rồi tìm thức ăn tương ứng cho các con vật

9  + 5                          13

9  + 2                          15       8  + 4                           14       8  + 7                         16     7  + 9                         11  

6  + 5                       12

8 + 5                        14

7  + 5                         15

6  + 9                         11

Tuan-5

Leave a Comment