File mềm, phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn toán tuần 14.

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 14

Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng

Bài 1:

Hình vẽ trên có các điểm là: ……, ……., ……., ……., ……., ……., …….,…………………………………………………………………………………….. ,

……., …….,

Hình vẽ trên có các đoạn thẳng là: ……….., ………..,……….., ……….., ………..

Bài 2:

1                                                 2

Hình 1 có các đoạn thẳng là: ……….., ………..,………..

Hình 2 có các đoạn thẳng là: ……….., ………..,………..

Bài 3: Dùng thước đo đội dài đoạn thẳng

D

C

P                                                 Q

Đoạn thẳng CD dài….. cm

Đoạn thẳng PQ dài….. cm

Bài 4: Đ, S

Ba điểm A, M, N thẳng hàng Ba điểm A, B, C không thẳng hàng

Tuan-14

Leave a Comment