File mềm sách giáo khoa lớp 3 môn Toán – Nhà xuất bản giáo dục.

Mục lục Sách Giáo Khoa Toán Lớp 3 :

Đọc, viết. So sánh các số có ba chữ số
Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)
Luyện tập
Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Luyện tập
Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Luyện tập
Ôn tập các bảng nhân
Ôn tập các bảng chia
Luyện tập
Ôn tập vẽ hình học
Ôn tập về giải toán
Xem đồng hồ
Xem đồng hồ (tiếp theo)
Luyện tập
Luyện tập chung
Bảng nhân 6
Luyện tập
Nhân số có hai chữ số. với số có một chữ số (không nhớ)
Nhân số có hai chữ số. với số có một chữ số (có nhớ)
Luyện tập
Bảng chia 6
Luyện tập
Tìm một trong các phân bằng nhau của một số
Luyện tập
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Luyện tập
Phép chia hết và phép chia có dư
Luyện tập
Bảng nhân 7
Luyện tập
Gấp một số lên nhiều lần
Luyện tập
Bảng chia 7
Luyện tập
Giảm đi một số lần
Luyện tập
Tìm số chia
Luyện tập
Góc vuông, góc không vương
Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke
Đề-ca-mét. Héc-tô-mét
Bảng đơn vị đo độ dài
Luyện tập
Thực hành đo độ dài
Thực hành đo độ dài (tiếp theo)
Luyện tập chung
Bài toán giải bằng hai phép tính
Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Luyện tập
Bảng nhân 8
Luyện tập
Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Luyện tập
So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Luyện tập
Bảng chia 8
Luyện tập
So sánh số bé bảng một phần mấy số lớn
Luyện tập
Bảng nhân 9
Luyện tập
Gam
Luyện tập
Bảng Chia 9
Luyện tập
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Chia số có hai chữ số Cho số có một chữ số (tiếp theo)
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
Giới thiệu bảng nhân
Giới thiệu bảng chia
Luyện tập
Luyện tập chung
Làm quen với biểu thức
Tính giá trị của biểu thức
Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
Luyện tập
Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
Luyện tập
Luyện tập chung
Hình chữ nhật
Hình vuông
Chu vi hình chữ nhật
Chu vi hình vuông
Luyện tập
Luyện tập chung
Các số có bốn chữ số
Luyện tập
Các số có bốn chữ số (tiếp theo)
các số có bốn chữ số (tiếp theo)
Số 10.000 – Luyện tập
Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Luyện tập
So sánh các số trong phạm vi 10.000
Luyện tập
Phép cộng các số trong phạm vi 10.000
Luyện tập
Phép trừ các số trong phạm vi 10.000
Luyện tập
Luyện tập chung
Tháng – Năm
Luyện tập
Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Vẽ trang trí hình tròn
Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
Luyện tập
Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)
Luyện tập
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
Chia số có bốn chữ số Cho số có một chữ số (tiếp theo)
Luyện tập
Luyện tập chung
Làm quen với chữ số La Mā
Luyện tập
Thực hành xem đồng hồ
Thực hành xem đồng hổ (tiếp theo)
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Luyện tập
Luyện tập
Tiền Việt Nam
Luyện tập
Làm quen với thống kê số liệu
Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)
Luyện tập
Các số có năm chữ số
Luyện tập
Các số có năm chữ số (tiếp theo)
Luyện tập
Số 100.000 – Luyện tập
So sánh các số trong phạm vi 100.000
Luyện tập
Luyện tập
Diện tích của một hình
Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Diện tích hình chữ nhật
Luyện tập
Diện tích hình vuông
Luyện tập
Phép cộng các số trong phạm vi 100.000
Luyện tập
Phép trừ các số trong phạm vi 100.000
Tiền Việt Nam
Luyện tập
Luyện tập chung
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.
Luyện tập
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
Luyện tập
Luyện tập chung
Bài toán liên quan đến rút về đơn Vị (tiếp theo)
Luyện tập
Luyện tập
Luyện tập chung
Ôn tập các số đến 100 000
Ôn tập các số đến 100.000 (tiếp theo)
Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100.000
Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100.000 (tiếp theo)
Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100.000 (tiếp theo)
Ôn tập về đại lượng
Ôn tập về hình học
Ôn tập về hình học (tiếp theo)
Ôn tập về giải toán
Ôn tập về giải toán (tiếp theo)
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Luyện tập chung

Xem online trực tiếp trên website.

toan-3

Leave a Comment