File mềm sách giáo khoa lớp 3 môn Tiếng Việt tập 1- Nhà xuất bản Giáo Dục.

MỤC LỤC

Tuần 1: Măng non

 • Tập đọc: Cậu bé thông minh
 • Kể chuyện: Cậu bé thông minh
 • Chính tả: Tập chép : Cậu bé thông minh Phân biệt l/n, an/ang. Bảng chữ
 • Tập đọc: Hai bàn tay em
 • Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: A
 • Tập đọc: Đơn xin vào Đội
 • Chính tả: Nghe – viết: Chơi chuyền Phân biệt ao/oao, l/n, an/ang
 • Tập làm văn: Nói về Đội TNTP Điền vào giấy tờ in sẵn

Tuần 2: Măng non

 • Tập doc: Ai có lỗi ?
 • Kể chuyện: Ai có lỗi ?
 • Chính tả: Nghe – viết: Ai có lỗi ? Phân biệt uêch/uyu, s/x, ăn/ăng
 • Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiếu nhị Ôn tập câu Ai là gì?
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: Ă Â
 • Tập đọc: Cô giáo tí hon
 • Chính tả: Nghe – viết: Cô giáo tí hon Phân biệt s/x, ăn/áng
 • Tập làm văn: Viết đơn

Tuần 3: Mái ấm

 • Tập đọc: Chiếc áo len
 • Kể chuyện: Chiếc áo len
 • Chính tả: Nghe – viết: Chiếc áo len. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã. Bảng chữ
 • Tập đọc: Quạt cho bà ngủ
 • Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: B
 • Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng
 • Chính tả: Tập chép: Chị em Phân biệt ăc/oăc, tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã
 • Tập làm văn: Kể về gia đình Điền vào giấy tờ in sẵn

Tuần 4: Mái ấm

 • Tập đọc: Người mẹ
 • Kể chuyện: Người mẹ
 • Chính tả: Nghe – viết: Người mẹ Phân biệt d/gi/r, ân/âng
 • Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Gia đình Ôn tập câu : Ai là gì ?
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: C
 • Tập đọc: Ông ngoại
 • Chính tả: Nghe – viết: Ông ngoại Vần oay. Phân biệt d/gi/r, ân/âng
 • Tập làm văn: Nghe – kể : Dại gì mà đổi Điền vào giấy tờ in sẵn

Tuần 5: Tới trường

 • Tập đọc: Người lính dũng cảm
 • Kể chuyện: Người lính dũng cảm
 • Chính tả: Nghe – viết: Người lính dũng cảm Phân biệt n/l, en/eng. Bảng chữ
 • Tập đọc: Mùa thu của em
 • Luyện từ và câu: So sánh
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: C (tiếp theo)
 • Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết
 • Chính tả: Tập chép : Mùa thu của em. Vần oam. Phân biệt l/n, en/eng
 • Tập làm văn: Tập tổ chức cuộc họp

Tuần 6: Tới trường

 • Tập đọc: Bài tập làm văn
 • Kể chuyện: Bài tập làm văn
 • Chính tả: Nghe – viết: Bài tập làm văn. Phân biệt eo/oeo, s/x, dấu hỏi/dấu ngã
 • Tập đọc: Ngày khai trường
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học. Dấu phẩy
 • Tập viết: Ôn chữ hoa : D Đ
 • Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học
 • Chính tả: Nghe – viết: Nhớ lại buổi đầu đi học Phân biệt eo/oeo, S/X, ươn/ương
 • Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học

Tuần 7: Cộng đồng

 • Tập doc: Trận bóng dưới lòng đường
 • Kể chuyện: Trận bóng dưới lòng đường
 • Chính tả: Tập chép: Trận bóng dưới lòng đường Phân biệt tr/ch, lên/iêng. Bảng chữ
 • Tập đọc: Lừa và ngựa
 • Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: E Ê
 • Tập đọc: Bận
 • Chính tả: Nghe – Viết: Bận Phân biệt en/oen, trích, iên/iêng
 • Tập làm văn: Nghe – kể : Không nỡ nhìn Tập tổ chức cuộc họp

Tuần 8: Cộng đồng

 • Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già
 • Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già
 • Chính tả: Nghe – viết: Các em nhỏ và cụ già Phân biệt d/gi/r, uôn/uông
 • Tập đọc: Tiếng ru
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cộng đồng Ôn tập câu Ai làm gì ?
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: G
 • Tập đọc: Những chiếc chuông reo
 • Chính tả: Nhớ – viết: Tiếng ru Phân biệt d/gi/r, uôn/uông
 • Tập làm văn: Kể về người hàng xóm

Tuần 9: Ôn tập giữa học kì I

Tuần 10: Quê hương

 • Tập đọc: Giọng quê hương
 • Kể chuyện: Giọng quê hương
 • Chính tả: Nghe – viết: Quê hương ruột thịt Phân biệt oai/oay, l/n, dấu hỏi/dấu ngã
 • Tập đọc: Quê hương
 • Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm
 • Tập viết: Ôn chữ hoa : G (tiếp theo)
 • Tập đọc: Thư gửi bà
 • Chính tả: Nghe – viết: Quê hương Phân biệt et/oet, l/n, dấu hỏi/dấu ngã
 • Tập làm văn: Tập viết thư và phong bì thư

Tuần 11: Quê hương

 • Tập đọc: Đất quý, đất yêu
 • Kể chuyện: Đất quý, đất yêu
 • Chính tả: Nghe – viết: Tiếng hò trên sông Phân biệt ong/oong, s/x, ươn/ương
 • Tập đọc: Vẽ quê hương
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Quê hương Ôn tập câu Ai làm gì ?
 • Tập viết: Ôn chữ hoa G (tiếp theo)
 • Tập đọc: Chõ bánh khúc Của di tôi
 • Chính tả: Nhớ – viết: Về quê hương Phân biệt s/x, ươn/ương
 • Tập làm văn: Nghe – kể : Tôi có đọc đầu ! Nói về quê hương

Tuần 12: Bắc – Trung – Nam

 • Tập đọc: Nắng phương Nam
 • Kể chuyện: Nắng phương Nam
 • Chính tả: Nghe – viết: Chiều trên sông Hương Phân biệt oc/ooc, tr/ch, at/ac
 • Tập đọc: Cảnh đẹp non sông
 • Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: H
 • Tập đọc: Luôn nghĩ đến miền Nam
 • Chính tả: Nghe – viết: Cảnh đẹp non sông. Phân biệt tr/ch, at/ac
 • Tập làm văn: Nói, viết về cảnh đẹp đất nước

Tuần 13: Bắc – Trung – Nam

 • Tập đọc: Người con của Tây Nguyên
 • Kể chuyện: Người con của Tây Nguyên
 • Chính tả: Nghe – viết: Đêm trăng trên Hồ Tây Phân biệt iu/uyu, d/gi/r, dấu hỏi/dấu ngã
 • Tập đọc: Vàm Cỏ Đông
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương Dấu chấm hỏi, chấm than
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: I
 • Tập đọc: Cửa Tùng
 • Chính tả: Nghe – viết: Vàm Cỏ Đông Phân biệt it/uyt, d/gi/r, dấu hỏi/dấu ngã
 • Tập làm văn: Viết thư

Tuần 14: Anh em một nhà

 • Tập doc: Người liên lạc nhỏ
 • Kể chuyện: Người liên lạc nhỏ
 • Chính tả: Nghe – viết: Người liên lạc nhỏ. Phân biệt ay/ây, l/n, i/iê
 • Tập đọc: Nhớ Việt Bắc
 • Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm Ôn tập câu Ai thế nào ?
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: K
 • Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao
 • Chính tả: Nghe – viết: Nhớ Việt Bắc Phân biệt au/âu, l/n, i/iê
 • Tập làm văn: Nghe – kể : Tôi cũng như bác Giới thiệu hoạt động

Tuần 15: Anh em một nhà

 • Tập doc: Hũ bạc của người cha
 • Kể chuyện: Hũ bạc của người cha
 • Chính tả: Nghe – viết: Hữ bạc của người cha. Phân biệt ui/uôi, s/x, ât/âc
 • Tập đọc: Nhà bố ở
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: L
 • Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên
 • Chính tả: Nghe – viết: Nhà rông ở Tây Nguyên Phân biệt ưi/ươi, s/x, ât/âc
 • Tập làm văn: Nghe – kể : Giấu cày Giới thiệu về tổ em

Tuần 16: Thành thị và nông thôn

 • Tập đọc: Đôi bạn
 • Kể chuyện: Đôi bạn
 • Chính tả: Nghe – viết: Đôi bạn Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã
 • Tập đọc: Về quê ngoại
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị – Nông thôn Dấu phẩy
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: M
 • Tập đọc: Ba điều ước
 • Chính tả: Nhớ – viết: Về quê ngoại Phân biệt trích, dấu hỏi/dấu ngã
 • Tập làm văn: Nghe – kể : Kéo cây lúa lên Nói về thành thị, nông thôn
 • Tập đọc: Mô Côi xử kiện

Tuần 17: Thành thị và nông thôn

 • Kể chuyện: Mồ Côi xử kiện
 • Chính tả: Nghe – Viết: Vầng trăng quê em Phân biệt d/gi/r, ăt/ăc
 • Tập đọc: Anh Đom Đóm
 • Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ đặc điểm Ôn tập câu Ai thế nào ? Dấu phẩy
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: N
 • Tập đọc: Âm thanh thành phố
 • Chính tả: Nghe – viết: Âm thanh thành phố Phân biệt ui/uôi, d/gi/r, ăt/ăc
 • Tập làm văn: Viết về thành thị, nông thôn

Tuần 18: Ôn tập học kì I

Xem trực tiếp trên website

444_20200321092139_tieng-viet-3-tap-1-new-1

Leave a Comment