File mềm sách giáo khoa lớp 1 môn Toán – Nhà xuất bản giáo dục.

Sách giáo khoa Toán lớp 1, gồm các phần: Các số đến 10, hình vuông, hình tròn, hình tam giác. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10. Các số trong phạm vi 100, đo độ dài. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100, đo thời gian.

Mục Lục Sách Giáo Khoa Toán Lớp 1:

1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC

Nhiều hơn, ít hơn
Hình vuông, hình tròn
Hình tam giác
Luyện tập về hình tam giác
Các số 1, 2, 3
Luyện tập về các số 1, 2, 3
Các số 1,2,3,4,5
Luyện tập về các số 1, 2, 3, 4, 5
Bé hơn. Dấu bé hơn
Lớn hơn. Dấu lớn hơn
Luyện tập về dấu lớn hơn, nhỏ hơn
Bằng nhau. Dấu bằng
Luyện tập về dấu lớn hơn, nhỏ hơn và dấu bằng
Luyện tập chung về các dấu lớn hơn, nhỏ hơn và dấu bằng
Số 6
Số 7
Số 8
Số 9
Số 0
Số 10
Luyện tập số 10
Luyện tập chung về số 10
Luyện tập chung về số 10 (tiếp theo)
2. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10

Phép cộng trong phạm vi 3
Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3
Phép cộng trong phạm vi 4
Luyện tập phép cộng trong phạm vi 4
Phép cộng trong phạm vi 5
Luyện tập phép cộng trong phạm vi 5
Số 0 trong phép cộng
Luyện tập số 0 trong phép cộng
Luyện tập chung số 0 trong phép cộng
Phép trừ trong phạm vi 3
Luyện tập phép trừ trong phạm vi 3
Phép trừ trong phạm vi 4
Luyện tập phép trừ trong phạm vi 4
Phép trừ trong phạm vi 5
Luyện tập phép trừ trong phạm vi 5
Số 0 trong phép trừ
Luyện tập số 0 trong phép trừ
Luyện tập chung số 0 trong phép trừ
Luyện tập chung số 0 trong phép trừ (tiếp theo)
Phép cộng trong phạm vi 6
Phép trừ trong phạm vi 6
Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6
Phép cộng trong phạm vi 7
Phép trừ trong phạm vi 7
Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 7
Phép cộng trong phạm vi 8
Phép trừ trong phạm vi 8
Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8
Phép cộng trong phạm vi 9
Phép trừ trong phạm vi 9
Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9
Phép cộng trong phạm vi 10
Luyện tập phép cộng trong phạm vi 10
Phép trừ trong phạm vi 10
Luyện tập phép trừ trong phạm vi 10
Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
Luyện tập bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
Luyện tập chung trang 89
Luyện tập chung trang 90
Luyện tập chung trang 91
Luyện tập chung trang 92
3. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100. ĐO ĐỘ DÀI. GIẢI BÀI TOÁN

Điểm.Đoạn thẳng
Độ dài đoạn thẳng
Thực hành đo độ dài
Một chục, tia số
Mười một, mười hai
Mười ba, mười bốn, mười lăm
Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Hai mươi, hai chục
Phép cộng dạng 14 + 3
Luyện tập phép cộng dạng 14+3
Phép trừ dạng 17 – 3
Luyện tập phép trừ dạng 17-3
Phép trừ dạng 17 – 7
Luyện tập trang 113
Luyện tập chung trang 114
Bài toán có lời văn
Giải toán có lời văn
Xăng- ti-mét khối. Đo độ dài
Luyện tập trang 121
Luyện tập trang 122
Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
Luyện tập chung trang 124
Luyện tập chung trang 125
Các số tròn chục
Cộng các số tròn chục
Luyện tập trang 130
Trừ các số tròn chục
Luyện tập trang 132
Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình
Luyện tập chung trang 135
Các số có hai chữ số
Các số có hai chữ số (tiếp theo)
Các số có hai chữ số (tiếp theo)
So sánh các số có hai chữ số
Luyện tập trang 144
Bảng các số từ 1 đến 100
Luyện tập trang 146
Luyện tập chung trang 147
Giải bài toán có lời văn (tiếp theo)
Luyện tập trang 151
Luyện tập chung trang 152

4. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100

Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
Luyện tập trang 156
Luyện tập trang 157
Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)
Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (tiếp theo)
Luyên tập trang 160
Các ngày trong tuần lễ
Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
Luyện tập trang 163
Đồng hồ, thời gian
Luyện tập trang 167
Luyện tập chung trang 168
Luyện tập chung trang 169
Ôn tập : các số đến 10
Ôn tập : các số đến 10 (tiếp theo)
Ôn tập : các số đến 10 trang 172
Ôn tập : các số đến 10 trang 173
Ôn tập : các số đến 100 trang 174
Ôn tập : các số đến 100 trang 175
Ôn tập : các số đến 100 trang 176
Luyện tập chung trang 178 SGK
Luyện tập chung trang 179 SGK
Luyện tập chung trang 180 SGK
Luyện tập chung trang 181 SGK

Sach-sach-giao-khoa-toan-lop-1

Leave a Comment