Tự luyện tập tại nhà với các bài toán chuẩn bị thi học kỳ 2 cho học sinh lớp 2.

TOÁN -TUẦN 19

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Dãy tính: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 tương ứng với phép nhân:

A. 2 x 5B. 5 x 2C. 2 x 6
Câu 2. 6 được lấy 4 lần viết dưới dạng tích hai số là: 
A.4 x 6B. 6 x 4C.6+6+6+6
Câu 3. Tích của hai thừa số 7 và 3 là : 
A. 21B. 10C. 31

Câu 4. Minh lấy 5 đôi đũa cho cả nhà. Hỏi Minh đã lấy bao nhiêu chiếc đũa?

A. 5chiếcB. 10 đôiC. 10 chiếc
Câu 5. Trong phép nhân: 5 x 2 = 10 , thừa số là: 
A.5 và 10B. 5 và 2C. 10 và 2
Câu 6. Phép nhân: 4 x 8 = 32 có tích là: 
A.4B. 8C. 32

Câu 7. Phép nhân nào dưới đây có tích bằng 15?

  1. Phép nhân có các thừa số là 6 và 3.
  • Phép nhân có các thừa số là 3 và 5
  • Phép nhân có các thừa số là 1 và 5

Câu 8. Trong chuồng có 5 con lợn . Hỏi có bao nhiêu chân lợn?

Đáp số của bài toán là:

A. 4 chân

B. 24 chân

C. 20 chân

===========================================================================================

=============================================================================================

II. TỰ LUẬN

Bài 1.Viết và tính kết quả theo mẫu:

Mẫu: 6 x 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24. Vậy 6 x 4 = 32

3 x 6 :…………………………………………………………………………………………………..

7 x 2 :………………………………………………………………………………………………….

9 x 3 :…………………………………………………………………………………………………..

Bài 2. Số ?

Thừa số54637
      
Thừa số32382
      
Tích15    

Bài 3. Một cái giỏ đựng 4 quả táo. Hỏi 5 cái giỏ đựng bao nhiêu quả táo ?

Bai-tap-cuoi-tuan-mon-toan-lop-2-ki-II

Leave a Comment