Tự luyện tập tại nhà với các bài toán chuẩn bị thi học kỳ 1 cho học sinh lớp 2.

1 . Đặt tính rồi tính                        Tuần   9

45 +55         37 + 63      42+ 58          19 + 81      54 + 46        22 + 78       33 + 67

2. Muốn tìm số hạng chưa biết …………

Tìm x          X + 13 = 68           57 + x = 88          41 + x = 53          x + 33 = 84

3  Đặt tính rồi tính hiệu biết số bị trừ và số trừ lần lượt là 

67 và 24                87 và 22               96 và 45                      89 và 57                         77 và 23

4 . Đặt tính rồi tính tổng biết các số hạng lần lượt là

6 và 94             62 và 38                    53 và 29                82 và 18             55 và 27              

5 ,An cao 95 cm, Hà cao hơn An 5 cm. Hỏi Hà cao bao nhiêu xăng ti mét ?

6 .Bao ngô nặng 47 kg, bao gạo nhẹ hơn bao ngô 6 kg. Hỏi bao gạo nặng bao nhiêu ki lô gam ?

1 . Đặt tính rồi tính                        Tuần   9

15 +85         37 + 63      52+ 48          19 + 81      64 + 36        22 + 78       23 + 77

2. Muốn tìm số hạng chưa biết …………

Tìm x          X + 12 = 68           47 + x = 88          31 + x = 53          x + 23 = 84

3  Đặt tính rồi tính hiệu biết số bị trừ và số trừ lần lượt là 

67 và 24                87 và 42               96 và 45                      89 và 67                         77 và 23

4 . Đặt tính rồi tính tổng biết các số hạng lần lượt là

7 và 93             62 và 38                    53 và 29                72 và 28             55 và 27              

5 ,An cao 96 cm, Hà cao hơn An 4 cm. Hỏi Hà cao bao nhiêu xăng ti mét ?

6 .Bao ngô nặng 47 kg, bao gạo nhẹ hơn bao ngô 5 kg. Hỏi bao gạo nặng bao nhiêu ki lô gam ?

7 .Bao gạo   nặng 41 kg, bao ngô nặng hơn bao gạo  9  kg. Hỏi  bao ngô nặng bao nhiêu ki lô gam ?

8.Vừa ngô và gạo nặng  98 kg, trong đó bao ngô bao ngô nặng 51 kg. Hỏi bao gạo nặng bao nhiêu ki lô gam ?

9 .Vừa ngô và gạo nặng  88 kg, trong đó bao ngô bao ngô nặng 47 kg. Hỏi bao gạo nặng bao nhiêu?

10. Tìm một số biết số đó cộng với 2 rồi cộng với 5 thì được kết quả là 10

11. Tìm một số biết số đó cộng với 1 rồi cộng với 5 thì được kết quả là số lớn nhất có một chữ số ?

12 Tìm một số biết số đó cộng với 1 rồi cộng với 5 thì được kết quả là số lớn nhất có một chữ số

7 .Bao gạo   nặng 43 kg, bao ngô nặng hơn bao gạo  9  kg. Hỏi  bao ngô nặng bao nhiêu ki lô gam ?

8.Vừa ngô và gạo nặng  98 kg, trong đó bao ngô bao ngô nặng 47 kg. Hỏi bao gạo nặng bao nhiêu ki lô gam ?

9 .Vừa ngô và gạo nặng  88 kg, trong đó bao ngô bao ngô nặng 45 kg. Hỏi bao gạo nặng bao nhiêu?

10. Tìm một số biết số đó cộng với 2 rồi cộng với 4 thì được kết quả là 10

toan-luyen-tap-tai-nha

Leave a Comment