Nội dung kiến thức môn Toán chuẩn bị từ lớp 2 lên lớp 3

BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN 2

Tuần 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

  1. Đúng ghi Đ, sai ghi S :
  2. Số bé nhất có một chữ số là 1                                              : …… Số bé nhất có một chữ số là 0:..……..
  3. Số lớn nhất có hai chữ số là 90 :…… Số lớn nhất có hai chữ số là 99 : …….

2.  Đúng ghi Đ, sai ghi S:

  1. Số liền trước của 19 là 20 :…… Số liền trước của 19 là 18 :………
  2. Số liền sau của 99 là 100 : …… Số liền sau của 99 là 98 : ……….

3. 
Nối ( theo mẫu )

4 . Đúng ghi Đ ; sai ghi S :


Đặt tính rồi tính tổng của hai số hạng là 5 và 32

Phần 2: Tự Luận

5. Viết các số 33 , 42 , 24 , 22 , 34 , 43 , 23 , 44 , 32

  1. Theo thứ tự từ bé đến lớn : ………. ………… …………
  2. Theo thứ tự từ lớn đến bé :……… ………. ………….

6.  Cửa hàng buổi sáng bán được 20 hộp kẹo, buổi chiều bán được 32 hộp kẹo. Hỏi cả 2 buổi cửa hàng bán được bao nhiêu hộp kẹo ?

Tóm tắt :                                              Bài giải

Buổi sáng :….. hộp ………….. …………… …………… Buổi chiều:….hộp     ………….  ……………  …………… Cả hai buổi :…hộp? ……… ….. ……………. ……………

7.  Nhà bạn Hà nuôi 36 con gà. Mẹ vừa mua thêm 12 con gà gà nữa. Hỏi nhà bạn Hà có tất cả bao nhiêu con gà?

Tóm tắt :                                              Bài giải

Cố:….. con                    …………… …………….. ……….. Thêm :…con                                      ……………… ……………… ……….

Có tất cả: …con?           ……………… ………………. ……….

8.  Mảnh vải dài 75 dm . Hỏi sau khi cắt đi 15 dm thì mảnh vải còn lại dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

Tóm tắt :                                             Bài giải

Có: …….                        ……………… ……………….. …………..

Cắt:……                         …………….                                     …………….. ………….. Còn lại:…dm?                                     …………….. ……………… …………..

9.  Điền dấu + hoặc dấu – vào ô trống để có kết quả đúng :

Kien-thuc-mon-toan-lop2-len-lop3

Leave a Comment