Phiếu cuối tuần lớp 2 môn toán của chân trời sáng tạo.

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Phép cộng 35 + 32 = có kết quả là:

       A. 76                     B. 67                    C. 68                   D. 70

Câu 2. Kết quả của phép tính 60 – 10 là:

       A. 50                      B. 70                     C. 60                       D. 90

   

Câu 3. Trong phép trừ  87   –        = 23 . Số cần điền vào ô trống là:

       A. 42                       B. 43                       C. 41                            D. 14    

Câu 4. Khi so sánh 86 – 25 ……98 – 31. Ta điền dấu:

   A. <                     B. >                       C. =                  D. không so sánh được

Câu 5. Tìm số hiệu  trong phép trừ biết số bị trừ là 35, số trừ là 11.

   A. 25                                 B. 24                                C. 21                 D. 22

Câu 6.  Một sợi dây dài 68 cm. Sau khi người ta cắt đi 45 cm thì sợi dây còn lại:
     A. 20 cm                   B. 21 cm                      C. 23 cm                      D. 33 cm

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Số?

Số hạng4653 2720 64 31
Số hạng321224 4542 3125
Tổng78 7639 836856 

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

45 + 3186 – 2468 – 3670 – 6032 + 17

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3. Nối các cây nấm có kết quả bằng nhau:

 

Bài 4. Mỗi hình vẽ dưới đây cóbao nhiêu đoạn thẳng?

Có …. đoạn thẳng                    Có …. đoạn thẳng

                                                                                                    Có …. đoạn thẳng

Bài 5. Số ?

Số liền trướcSố đã choSố liền sau
 55 
 36 
 69 
 99 

Bài 6.Đúng ghi Đ, sai ghi S:

  1. Số liền trước của 34 là 44.                       *
  2. Số liền sau của 59 là 60.                           *
  3. Số chắn liền sau của 12 là 14.                  *

Số 22 là số liền sau của 23.                     

Phieu-cuoi-tuan-mon-toan-chan-troi-sang-tao

Leave a Comment