File mềm Tiếng việt lớp 1 (tập 1) – Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Chương trình Tiếng việt 1 (tập 1)

Bảng chữ cái

LÀM QUEN

Tuần 1

Bài 1. Bài học làm quen

Bài 2. a b c d đ e

Bài 3. g h i k l m

Bài 4. n o p q r s

Bài 5. t u v x y

ÂM VÀ CHỮ

Tuần 2

Bài 6. c a

Bài 7. b e ê dấu huyền    dấu sắc   

Bài 8. o ô ơ dấu hỏi    dấu ngã    dấu nặng

Bài 9. d đ i

Bài 10. Ôn tập

Tuần 3

Bài 11. h k kh

Bài 12. t u ư

Bài 13. l m n

Bài 14. nh th p – ph

Bài 15. Ôn tập

Tuần 4

Bài 16. r s v x

Bài 17. ch tr y

Bài 18.  g gh

Bài 19. gi      q – qu

Bài 20. Ôn tập

Tuần 5

Bài 21. ng ngh 

Bài 22. ia

Bài 23. ua ưa

Bài 24. Ôn tập

Bài 25. Ôn tập

VẦN

Tuần 6

Bài 26. an at

Bài 27. am ap

Bài 28. ang ac

Bài 29. anh ach

Bài 30. Ôn tập

Tuần 37 

Bài 31. ai ay   

Bài 32. ao au

Bài 33.    ăn ăt

Bài 34.    ân ât

Bài 35.    Ôn tập

Tuần 8

Bài 36.    en et

Bài 37.    ên êt

Bài 38.    in it

Bài 39.    on ot

Bài 40.  Ôn tập  

Tuần 9

Bài 41.    ôn ôt

Bài 42.    ơn ơt

Bài 43.    Ôn tập

Bài 44.    Ôn tập

Bài 45.    Luyện tập

Tuần 10

Bài 46.    un ut ưt

Bài 47.    iên iêt

Bài 48.      yên yêt

Bài 49.   uôn uôt

Bài 50.     Ôn tập

Tuần 11

Bài 51.     ươn ươt

Bài 52.     ăm ăp

Bài 53.     âm  âp

Bài 54.     em ep

Bài 55.     Ôn tập

Tuần 12

Bài 56.     êm êp

Bài 57.     im ip

Bài 58.     om op

Bài 59.     ôm ôp

Bài 60.     Ôn tập

Tuần 13

Bài 61.     ơm ơp

Bài 62.     um up uôm

Bài 63.     ươm ươp

Bài 64.     iêm iêp yêm

Bài 65.     Ôn tập

Tuần 14

Bài 66.     ăng ăc

Bài 67.    âng âc

Bài 68.     eng ec

Bài 69.     ong oc

Bài 70.     Ôn tập

Tuần 15

Bài 71.     ông ôc

Bài 72.     ung uc

Bài 73.     ưng ưc

Bài 74.     iêng iêc   yêng

Bài 75.     Ôn tập

Tuần 16

Bài 76.     uông uôc

Bài 77.     ương ươc

Bài 78.     ênh êch

Bài 79.     inh ich

Bài 80.     Ôn tập

Tuần 17

Bài 81.     âu ây

Bài 82.     eo    êu

Bài 83.     iu    ưu

Bài 84.     oi   ôi  ơi

Bài 85.         Ôn tập

Tuần 18

Bài 86.     ui    ưi

Bài 87.     uôi   ươi

Bài 88.   Ôn tập

Bài 89.      Ôn tập

Bài 90.         Luyện tập

Tieng-Viet-1-Tap-mot-vi-su-binh-dang-va-dan-chu-trong-giao-duc

Leave a Comment