GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh…        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Phòng đăng ký kinh doanh                     Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                            —————————–

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Số ………………………………………….

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)…………………………………………..

 Tên giao dịch:  ………………………………………………………………………………

Tên viết tắt…………………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ trụ sở chính……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………….Fax:…………….. Email: ………………………..

3. Ngành, nghề kinh doanh ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 Vốn đầu tư ban đầu: ……………………………………………………………………………..

5. Chủ doanh nghiệp.

Họ và tên: (ghi bằng chữ in hoa) …………………………………Nam/Nữ

Sinh ngày  …… …./ ………./ ………Dân tộc: …………Quốc tịch:………..

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:………………………………………….

Ngày cấp: ………/ ………../ …………   Nơi cấp: ……………….………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

……………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Chữ ký của chủ doanh nghiệp:……………………………………………………………………………………………………

6. Tên, địa chỉ chi nhánh:

……………………………………………………………………………………………………

7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ……………………………………………………………………………………………………

……,ngày……..tháng ………….năm ……..          Trưởng phòng đăng ký kinh doanh (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mời các bạn xem qua file PDF

giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh-doanh-nghiep-tu-nhan

Mời các bạn tải file

Leave a Comment